Treść głównego artykułu

Abstrakt

It has been a hundred years since the adoption of the first regulations of the right to vacation in Poland. The right to vacation, an element of the right to rest and leisure, is one of the contemporary standards of employee rights in Poland and all Western countries. Unlike other social human rights, the degree of its implementation depends on social and political thought and the role of trade unions.
The research objective of this article is to indicate the evolution of tasks and the role of the state in the implementation of the right to vacation in Poland. The
author analyses the state’s attitude towards exercising the right to vacation during the Second Republic of Poland, the Polish People’s Republic, and the present day.
The author used the comparative method and the analysis of the evolution of the right to vacation.

Słowa kluczowe

prawo do urlopu, polityka socjalna, prawo pracy, FWP, prawo do wypoczynku the right to vacation, social policy, labor law, FWP, the right to rest and leisure

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bigaj Andrzej, „Wybrane aspekty ujmowania prawa do wypoczynku”, [w:] Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów), red. Bolesław Ćwiertniak Maciej, t. II. 79-92. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas 2013.
 2. Boć Jan, Bogusław Banaszak, Mariusz Jabłoński, „Art. 66”, [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej oraz komentarz do konstytucji RP z 1997 roku, red. Jan Boć. Wrocław: Wydawnictwo. Kolonia Limited 1998.
 3. Bogus Andrzej, „Zakładowe świadczenia socjalne w ocenie pracowników” Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 121 (1992): 129-143.
 4. Bury Beata, „Dylematy na tle prawa do wypoczynku w zatrudnieniu niepracowniczym typu cywilnoprawnego” Studia Iuridica Lublinensia, vol. XXIV, 3 (2015): 377-390.
 5. Celeda Ryszard, Ewa Chmielek-Łubińska, Grzegorz Goździewicz, Anna Hintz, Andrzej Kijowski, Łukasz Pisarczyk, Jacek Skoczyński, Barbara Wagner, Tadeusz Zieliński, Tadeusz Zieliński, Komentarz do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. LEX, 2009, wyd. V.
 6. Chłosta-Sikorska Agnieszka, „Zorganizowany wypoczynek mieszkańców Nowej Huty w latach 60. w świetle „Głosu Nowej Huty” Rocznik Historii Prasy Polskiej, t. XXIII, z. 4 (2020): 159-169.
 7. Chłosta-Sikorska Agnieszka, „Zorganizowany wypoczynek mieszkańców Nowej Huty w latach 60. w świetle „Głosu Nowej Huty” Rocznik Historii Prasy Polskiej, t. XXIII, z. 4 (2020): 159-169.
 8. Ciechocińska Maria, Położenie klasy robotniczej w Polsce 1929-1939. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza, 1965.
 9. Grabowski Jakub, „Turystyka społeczna w wybranych zakładach pracy”, [w:] Turystyka społeczna w regionie łódzkim, red. Andrzej Stasiak. 157-172. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 2010.
 10. Jarosz-Nojszewska Anna, „Urlopy wypoczynkowe pracowników najemnych w Drugiej Rzeczypospolitej. Ustawodawstwo a praktyka”, [w:] Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, t. III, Paweł Grata Paweł. 26-40. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015.
 11. Kaczmarska Anna, „Wybrane czynniki rozwoju turystyki” Studia Ekonomiczne, 176 (2014): 202-215.
 12. Kosut Anna, „Przemiany regulacji prawnej urlopów wypoczynkowych w Kodeksie pracy” Studia iuridica Lublinensia, vol. XXIV, 3 (2015): 181-196.
 13. Kuczma Paweł, „Prawa pracownicze”, [w:] Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, red. Mariusz Jabłoński. 29-44. Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2014.
 14. Majchrzak Katarzyna, „Urlopy wypoczynkowe w świetle przepisów prawa pracy” Prawo Kanoniczne, 58, nr 4 (2015): 175-191.
 15. Mizerski Rafał, „Prawa pracownicze”, [w:] Bożena Gronowska, Tadeusz Jasudowicz, Mateusz Balcerzak, Maciej Lubiszewski, Rafał Mizerski, Prawa człowieka i ich ochrona. 471-559. Toruń: Wydawnictwo TNOiK, 2005.
 16. Nowak Monika, Urlop wypoczynkowy jako instrument realizacji prawa pracownika do odpoczynku. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.
 17. Okrasa Romuald, Organizacja, finansowanie i formy wczasów pracowniczych. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988.
 18. Piekarski Mieczysław, „Pracownicze urlopy wypoczynkowe” Palestra, nr 9 (1969): 30-49.
 19. Zarys działalności inspekcji pracy w latach 1919–1923. Sprawozdania Okręgowych Inspektorów Pracy z działalności w 1923 roku. Warszawa 1925.
 20. Żejmo Marek, „Istota przemian industrialnych w XIX wieku” Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. XII (2015): 169-178.