Treść głównego artykułu

Abstrakt

Problematyka odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez ruch przedsiębiorstwa doczekała się w polskim piśmiennictwie szerokich rozważań. Jednakże, postępujący rozwój społeczno-gospodarczy, a przede wszystkim powszechne już wykorzystywanie sił przyrody w działalności przedsiębiorstw, de facto zmusza do nowego spojrzenia na art. 435, którego rodowód sięga wszak kodeksu zobowiązań z 1933 r. Celem niniejszego artykułu jest więc próba krytycznej analizy wskazanego przepisu kodeksu cywilnego, oparta z jednej strony na bogatym dorobku rodzimej judykatury, z drugiej zaś na poglądach jednego z najwybitniejszych przedstawicieli doktryny polskiego prawa ubezpieczeniowego i cywilnego, Pana Prof. Jana Łopuskiego. Pierwsza część opracowania zawiera uwagi o charakterze de lege lata.  W dalszej części przedstawiono zarówno uwagi polemiczne odnoszące się do orzeczeń sądowych jak i postulaty de lege ferenda

Słowa kluczowe

przedsiębiorstwo, ruch, zasada ryzyka, siły przyrody enterprise, motion, strict liability, natural forces

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bagińska Ewa, „Prawo deliktów w przyszłym kodeksie cywilnym (propozycje założeń)” Państwo i Prawo, nr 10 (2019): 124-139.
 2. Długoszewska-Kruk Iwona, „Komentarz do art. 435”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Mariusz Załucki, pkt I-II. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. Legalis.
 3. Dubis Wojciech, „Komentarz do art. 435”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Edward Gniewek, Piotr Machnikowski, pkt I-II. Warszawa: C.H. Beck, 2019. Legalis.
 4. Konert Anna, Odpowiedzialność za szkodę na ziemi wyrządzoną ruchem statku powietrznego. Warszawa: Wolters Kluwer, 2014.
 5. Krupa-Lipińska Katarzyna, Związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych, Warszawa: Wolters Kluwer, 2020.
 6. Lackoroński Bogusław, Odpowiedzialność cywilna za pośrednie naruszenia dóbr, Warszawa: LexisNexis, 2013.
 7. Lewaszkiewicz-Petrykowska Biruta, Odpowiedzialność cywilna prowadzącego na własny rachunek przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody (art. 435 k.c.), Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1967.
 8. Łopuski Jan, „Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z użyciem sił przyrody (art. 152 k.z.): jej znaczenie i ewolucja w perspektywie minionego 70-lecia” Kwartalnik Prawa Prywatnego, z. 3 (2004): 666-695.
 9. Morek Rafał, „Komentarz do art. 435”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Konrad Osajda, pkt A-E, Warszawa: C.H. Beck, 2020. Legalis.
 10. Nesterowicz Mirosław, Monika Wałachowska, „Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy leczeniu w związku z nowym pozasądowym systemem kompensacji szkód medycznych”, [w:] Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych. Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa, red. Eugeniusz Kowalewski. 11-32. Toruń: TNOiK, 2011.
 11. Ostrzechowski Bartłomiej, „Czy port lotniczy stanowi przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody? Glosa do wyroku s.apel. z dnia 29 lipca 2014 r., VI ACa 1849/13” Glosa, nr 4 (2015): 68-76.
 12. Szachułowicz Jan, Odpowiedzialność deliktowa przedsiębiorstw państwowych wprawianych w ruch siłami przyrody. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1968.
 13. Szpunar Adam, „Glosa do wyroku SN z dnia 8 listopada 1988 r., II CR 315/88” Orzecznictwo Sądów Polskich, nr 4 (1990), poz. 217.
 14. Wałachowska Monika, Michał P. Ziemiak, „Komentarz do art. 435”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna (art. 353-534), red. Magdalena Habdas, Mariusz Fras, t. III, 518-548. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018.
 15. Wesołowski Krzysztof, „Komentarz do art. 65”, [w:] Prawo przewozowe. Komentarz, red. Dorota Ambrożuk, Daniel Dąbrowski, Krzysztof Wesołowski, pkt I-V. Warszawa: Wolters Kluwer, 2019. Lex/el.
 16. Zelek Mariusz, „O kryteriach kwalifikacji przedsiębiorstwa lub zakładu jako wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody (art. 435 § 1 k.c.)” Przegląd Sądowy, nr 3 (2019): 70-83.