Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł dotyczy kwestii odpowiedzialności karnej za pomocnictwo do dokonania aborcji. W związku z tym, że kobieta dokonująca przerwania ciąży nie ponosi odpowiedzialności karnej za ten czyn, ustawodawca chcąc penalizować czynności osób trzecich udzielających pomocy kobiecie ciężarnej w przerwaniu ciąży, uregulować tą kwestię musiał w przepisie części szczególnej kodeksu karnego. Z tego względu konieczne jest rozważenie, czy na gruncie obecnego uregulowania tej kwestii odpowiedzialność karną ponosić będzie osoba podejmująca się kampanii informacyjnej o dostępie do aborcji poza granicami kraju.

Słowa kluczowe

aborcja pomocnictwo informowanie prawo aborcyjne abortion aiding giving information abortion law

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bojke Jakub, Michał Wantoła, „Wyłączenie odpowiedzialności karnej kobiety ciężarnej za aborcję. Wybrane zagadnienia”, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, z. 3 (2015): 87-104. https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2015/zeszyt3/Bojke_J.,_Wantola_M.-Wylaczenie_odpowiedzialnosci_karnej_kobiety_ciezarnej_za_aborcje._Wybrane_zagadnienia-CZPKiNP_2015-z.3.pdf.
 2. Derlatka Marek, „Glosa do postanowienia SN z dnia 20 października 2005 r., II KK 184/05”, Prokuratura i Prawo, nr 3 (2007): 173-177.
 3. Gardocki Lech, Prawo karne, Warszawa: CH. Beck, 2017.
 4. Gębka Mikołaj, „(Nie)dopuszczalne ograniczanie liczby potomstwa? Refleksja o aborcji w świadomości społecznej Polaków (na podstawie badań opinii publicznej)”, Teologia i Moralność 24, nr 4 (2018): 147-167. DOI: 10.14746/tim.2018.24.2.8. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/ article/view/18581.
 5. Kardas Piotr, „Komentarz do art. 18” [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Cześć I. Komentarz do art. 1-52, red. Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll, 362-473. Warszawa: Wolters Kluwer: 2016.
 6. Kmąk Krzysztof, „Nakłanianie lub udzielanie pomocy do przerwania ciąży z naruszeniem przepisów ustawy”, Prokuratura i Prawo, nr 2 (2018): 52-80. https://pk.gov.pl/prokuratura/prokuratura-i-prawo/opublikowane-numery/rok-2018/numer-2-21/numer-2-2018/
 7. Konarska-Wrzosek Violetta, „Komentarz do art. 152” [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Violetta Konarska-Wrzosek LEX 2018.
 8. Królikowski Michał, „Komentarz do art. 152” [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz. Art. 117-221, red. Michał Królikowski, Robert Zawłocki, 281-296. Warszawa: CH. Beck, 2017.
 9. Makarewicz Juliusz, Kodeks karny z Komentarzem. Lwów: Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, 1932.
 10. Marek Andrzej, „Komentarz do art. 152” [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Andrzej Marek. LEX 2010.
 11. Prawo karne materialne. Część ogólna, red. Marek Mozgawa, Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 12. Szelewa Dorota, Prawa reprodukcyjne w Europie i w Polsce: Zakaz, kompromis, czy wybór?, Warszawa: Friedrich-Ebert-Stiftung, Przedstawicielstwo w Polsce wspólnie z Fundacją Międzynarodowe Centrum Badań i Analiz, 2017.
 13. Tokarczyk Damian, „Sprawstwo pośrednie de lege ferenda”, Państwo i Prawo, nr 5 (2018): 92-103.
 14. Tyszkiewicz Leon „Komentarz do art. 152” [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Marian Filar. LEX 2016.
 15. Wróbel Włodzimierz, Andrzej Zoll, Polskie prawo karne. Cześć ogólna. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2013.
 16. Zoll Andrzej, „Komentarz do art. 152 k.k.” [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 117-211a, red. Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll, 324-336. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.