Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki uregulowanej w art. 151 § 1 pkt 3 k.r.o., zgodnie z którym małżeństwo może być unieważnione, jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie przewidziane w art. 1 § 2 k.r.o. zostało złożone pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste. W pierwszej części niniejszego artykułu Autorka skupia się na pojęciu groźby w rozumieniu przepisów o wadach oświadczenia woli, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji zawartej w art. 151 § 1 pkt 3 k.r.o. Przedmiot rozważań stanowi zwłaszcza zagadnienie celowości groźby oraz odróżnienie groźby od przymusu fizycznego.

Słowa kluczowe

zawarcie małżeństwa, wada oświadczenia woli, groźba, cel groźby, przymus fizyczny entering into marriage, defect in a declaration of intent, threat, the aim of a threat, physical duress

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bendza Włodzimierz, „Przesłanki normatywne groźby jako wady oświadczenia woli z art. 87 k.c.” Rejent, nr 7 (2019): 9-30.
 2. Borysiak Witold, „Komentarz do art. 151 k.r.o.”, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. Jacek Wierciński. 163-174. Warszawa: Lexis Nexis, 2014.
 3. Brzozowski Adam, Wojciech J. Kocot, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Prawo cywilne. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018.
 4. Doliwa Adam, Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa: C. H. Beck, 2012.
 5. Domański Maciej, „Komentarz do art. 151 k.r.o.”, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. Konrad Osajda. C. H. Beck, 2020, Legalis.
 6. Gajda Janusz, „Charakter prawny zawarcia związku małżeńskiego”, [w:] System Prawa Prywatnego, t. XI, Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. Tadeus Smyczyński. 81-86. Warszawa: C. H. Beck, 2014.
 7. Gajda Janusz, „Unieważnienie małżeństwa”, [w:] System Prawa Prywatnego, t. XI, Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. Tadeusz Smyczyński. 152-211. Warszawa: C. H. Beck, 2014.
 8. Granecki Paweł, „Glosa do wyroku SN z dnia 19 marca 2002 r., I CKN 1134/99” Monitor Prawniczy, nr 10 (2006): 556-559.
 9. Grzesiok-Horosz Agnieszka, „Komentarz do art. 87 k.c.”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Mariusz Załucki. 255-257. Warszawa: C. H. Beck, 2020.
 10. Grzybowski Stefan, „Czynności prawne. Oświadczenie woli. Wadliwość czynności”, [w:] System prawa cywilnego, t. I, Część ogólna, red. Stefan Grzybowski. 537-698. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974.
 11. Gutowski Maciej, „Komentarz do art. 82 k.c.”, [w:] Kodeks cywilny, t. I, Komentarz. Art. 1- 44911, red. Maciej Gutowski. 808-822. Warszawa: C. H. Beck, 2018.
 12. Gutowski Maciej, „Komentarz do art. 87 k.c.”, [w:] Kodeks cywilny, t. I, Komentarz. Art. 1-44911, red. Maciej Gutowski. 874-881. Warszawa: C. H. Beck, 2018.
 13. Janas Aleksandra, „Komentarz do art. 87 k.c.”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Część ogólna (art. 1-125), red. Mariusz Fras, Magdalena Habdas. 826-831. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018.
 14. Jedliński Adam, „Komentarz do art. 87 k.c.”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Część ogólna, red. Andrzej Kidyba. 570-575. Warszawa: Wolters Kluwer, 2012.
 15. Leszczyński Grzegorz, „Bojaźń szacunkowa jako przyczyna nieważności małżeństwa (kan. 1103 KPK)” Ius Matrimoniale, nr 12 (2007): 97-111.
 16. Lewaszkiewicz-Petrykowska Biruta, „Komentarz do art. 82 k.c.”, [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna, red. Paweł Księżak, Małgorzata Pyziak-Szafnicka. 961. Warszawa: Wolters Kluwer, 2014.
 17. Lewaszkiewicz-Petrykowska Biruta, „Komentarz do art. 87 k.c.”, [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna, red. Paweł Księżak, Małgorzata Pyziak-Szafnicka. 1024-1036. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2014.
 18. Lewaszkiewicz-Petrykowska Biruta, „Wadliwość czynności prawnych”, [w:] System prawa cywilnego, t. I, Część ogólna, red. Stefan Grzybowski. 644-727. Wrocław-Warszawa-Kraków, Gdańsk: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1985.
 19. Lewaszkiewicz-Petrykowska Biruta, Wady oświadczenia woli. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1973.
 20. Nazar Mirosław, „Wady oświadczenia woli”, [w:] Jerzy Ignatowicz, Mirosław Nazar, Prawo rodzinne. 212-218. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 21. Piasecki Kazimierz, Kodeks cywilny. Księga pierwsza. Część ogólna. Komentarz. Kraków: Zakamycze, 2003.
 22. Pietrzykowski Krzysztof, „Komentarz do art. 151 k.r.o.”, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. Krzysztof Pietrzykowski. 216-230. Warszawa: C. H. Beck, 2020.
 23. Pietrzykowski Krzysztof, „Komentarz do art. 87 k.c.”, [w:] Kodeks cywilny, t. I, Komentarz. Art. 1–44910, red. Krzysztof Pietrzykowski. 408-409. Warszawa: C. H. Beck, 2020.
 24. Radwański Zbigniew, „Wady oświadczenia woli”, [w:] System Prawa Prywatnego, t. II, Prawo cywilne – część ogólna, red. Zbigniew Radwański. 379-428. Warszawa: C. H. Beck, 2008.
 25. Radwański Zbigniew, Adam Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa: C. H. Beck, 2019.
 26. Rudnicki Stanisław (aktualizacja Roman Trzaskowski), „Komentarz do art. 82 k.c.”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Część Ogólna, red. Jacek Gudowski. 677-680. Warszawa: Lexis Nexis, 2014.
 27. Rudnicki Stanisław (aktualizacja Roman Trzaskowski), „Komentarz do art. 87 k.c.”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Część Ogólna, red. Jacek Gudowski. 699-702. Warszawa: Lexis Nexis, 2014.
 28. Słownik języka polskiego, red. Mieczysław Szymczak, t. I, t. II, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978, 1979.
 29. Słownik synonimów i antonimów, red. Grzegorz Dąbkowski, Małgorzata Marcjanik. Poznań: Wydawnictwo Ibis, 2012.
 30. Słownik współczesnego języka polskiego, t. I, red. Bogusław Dunaj. Warszawa: Wilga, 1999.
 31. Smyczyński Tadeusz, „Zawarcie i unieważnienie małżeństwa”, [w:] Tadeusz Smyczyński, Marek Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze. 31-76. Warszawa: C. H. Beck, 2020.
 32. Sobolewski Przemysław, „Komentarz do art. 87 k.c.”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Konrad Osajda. C. H. Beck, 2021, Legalis.
 33. Strugała Radosław, „Komentarz do art. 87 k.c.”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Edward Gniewek, Piotr Machnikowski. 239-242. Warszawa: C. H. Beck, 2019.
 34. Strzebińczyk Jerzy, „Komentarz do art. 87 k.c.”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Edward Gniewek, Piotr Machnikowski. 237-238. Warszawa: C. H. Beck, 2016.
 35. Trzaskowski Roman, „Komentarz do art. 87 k.c.”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Część ogólna, cz. 2 (art. 56-125), red. Jacek Gudowski. 678-688. Warszawa: Wolters Kluwer, 2021.
 36. Wilejczyk Magdalena, Zagadnienia etyczne części ogólnej prawa cywilnego. Warszawa: C. H. Beck, 2014.
 37. Wolter Aleksander, Jerzy Ignatowicz, Krzysztof Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Warszawa: Wolters Kluwer, 2020.

Inne teksty tego samego autora