„Małżeństwo konkordatowe” po 20 latach od nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
PDF

Słowa kluczowe

małżeństwo konkordatowe
małżenstwo

Abstrakt

Ustawa z 24 lipca 1998 r., nowelizująca kodeks rodzinny i opiekuńczy, istotnie wpłynęła na instytucję małżeństwa. Możliwość uzyskania przez małżeństwo zawarte według prawa wewnętrznego kościoła lub innego związku wyznaniowego skutków cywilnoprawnych stanowi zmianę istotną, oczekiwaną społecznie. W artykule zostaną przypomniane najważniejsze dylematy związane z wykładnią przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w okresie po wprowadzeniu instytucji „małżeństwa konkordatowego”. Zostanie także ukazane, czy i w jaki sposób owe dylematy zostały rozstrzygnięte przez przedstawicieli nauki i judykaturę w drodze wykładni bądź na skutek interwencji ustawodawcy.

https://doi.org/10.36128/priw.vi4.69
PDF

Bibliografia

Andrzejewski M., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2006.

Balwicka-Szczyrba M., Zasady biegu 5-dniowego terminu z art. 8 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w:) Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, red. A. Tunia, Lublin 2011.

Czajkowska-Matosiuk K., Prawo rodzinne i spadkowe, Warszawa 2009.

Góralski W., Adamczewski W., Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r., Płock 1994.

Góralski W., Zawarcie małżeństwa konkordatowego w Polsce, Warszawa 1998.

Ignatowicz J., Nowa forma zawierania małżeństw (art.10 Konkordatu), Prz. Sąd. 1994, nr 2.

Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne, Warszawa 2016 .

Krawczyk A., Konkordat z 1993 roku a urzędy stanu cywilnego- nadzieje i obawy (w:) Małżeństwo w prawie świeckim i w prawie kanonicznym. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 12 i 13 maja 1994 roku w Katowicach, Katowice 1996.

Kuglarz P., Zoll F., Małżeństwo konkordatowe. Analiza prawnoporównawcza zawarcia małżeństwa w prawie kanonicznym i prawie polskim. Rozważania na tle Konkordatu z 28 lipca 1993, Kraków 1994.

Mączyński A., Wpływ Konkordatu na prawo polskie (w:) Studia z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Łódź 1997.

Nazar M., Zawarcie małżeństwa według prawa polskiego z uwzględnieniem postanowień podpisanego 28 lipca 1993 r. Konkordatu między Stolica Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, KPP 1996, nr 2.

Pawluk T., Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II. Tom III. Prawo Małżeńskie, Olsztyn 1996.

Strzebińczyk J., Propozycja nowelizacji polskiego prawa w związku z ewentualnością uznania przez państwo małżeństw kanonicznych, (w:) Małżeństwo w prawie świeckim i w prawie kanonicznym. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 12 i 13 maja 1994 roku w Katowicach, Katowice 1996.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Przepisy wprowadzające KRO, K. Osajda red., Warszawa 2017.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, red. K. Piasecki, Warszawa 2000.

Smyczyński T., Glosa do wyroku SN z dnia 3 marca 2004 r., III CK 346/02, OSP 2005, nr 2.

Sobański R., Wyznaczniki kanonicznego prawa małżeńskiego, (w:) Małżeństwo w prawie świeckim i w prawie kanonicznym. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 12 i 13 maja 1994 roku w Katowicach, Katowice 1996.

System Prawa Prywatnego, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze, red. T. Smyczyński , Warszawa 2014.

Sylwestrzak A. , Oświadczenia o zawarciu małżeństwa w prawie wewnętrznym poszczególnych związków wyznaniowych (w:) Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, red. A. Tunia , Lublin 2011.

Szczyrba M., Charakter prawny 5-dniowego terminu z art. 8 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, GSP 2003, nr 1.

Sokołowski T., Przepisy regulujące zawarcie małżeństwa (w: ) Prawo rodzinne w Polsce i Europie, P. Kasprzyk red., Lublin 2005.

Winiarz J., Gajda J., Prawo rodzinne, Warszawa 2001.

Zieliński A., Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2000.

Zielonacki A., Zawarcie małżeństwa, Wrocław-Łódź 1982.